Bachelor and Master Theses

Title: Buildning an e-commerce system
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Exjobbet går ut på i första hand att utreda och analysera flera e-handels system för handel på nätet mellan företag och privat person. (BtoC) Denna distinktion är viktig då det begränsar en annars mycket omfattande uppgift
I denna process kommer studenten utreda ett antal existerande
system som finns på marknaden. De system som kommer att undersökas är bl.a. Broadvision, SiteServer,WIP Core och BEA Weblogic. Efter att ha avslutat en studie om ett system, ska en rapport produceras som beskriver det utreda systemet.
Dessa system kan dock kommas att bytas ut om det visar sig att de inte uppfyller de krav som ställs eller på annat sätt ej lämpar sig. Tid reserveras för ytterligare system om ett intressant sådant skulle dyka upp. Studenten kommer även att undersöka existerade sajter som finns och utifrån dessa hämta kunskap om vilken funktionalitet som finns och vilken som är önskvärd. Om tillfälle ges kommer studenten även att genomföra undersökningar hos intressanta företag. Studenten skall efter att ha inhämtat information sammanställa allt i en rapport där ett eget förslag och design till system presenteras.

Som andra fas i exjobbet kommer en design och implementations fas, då studenten kommer att utifrån de erfarenheter och beslut som tagits under inhämtnings och sammanställnings delen, skapa en design av ett e-handels system. Denna design är dock inte samma som presenteras i rapporten, utan en design för den prototyp som skall implementeras. Implementation av denna designen följer sen, men på grund av uppgiftens storlek kommer endast en prototyp att skapas. Huvuddelen av tiden kommer dock att ligga på rapport delen.


Länk till Exjobbs sidan

Company: Framfab
Prel. end date: 2005-10-26
Presentation date: 2005-10-26
Student: Andreas Blomqvist andreas.blomqvist@framfab.se
Place: Framfab s17, Sveavgen 17 +46 8 454 35 60
IDT supervisor: Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183
Log: Exjobbs sidan

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31