Bachelor and Master Theses

Title: Verifiering av Simuleringsresultat
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: SYFTE
WESTINGHOUSE ATOMS
Westinghouse Atom vill utveckla en modul AVDB (Analys Värdes Data Bas) till sitt nuvarande system PAM (Plant Analyze Methodology). PAM-P delen har till uppgift att hålla ordning på olika kärnkraftverks ingående system. PAM-A delen är den del som ”ska” organisera beräkningar. PAM-M är den modul som ska visa hur en beräkning skall utföras. Den modul som Westinghouse Atom nu vill utveckla, ska kunna övervaka att ”plant data” i PAM-P är konsistent med beräkningarna gjorda i PAM-A. Modulen ska även kunna övervaka att beräkningen inte ger ett värde som ligger utanför accepterat resultat.

MITT SYFTE
Min uppgift är att avklara mitt 20 P examensarbete. Detta genom att för Westinghouse Atoms räkning ta fram en kravspecifikation på AVDB. Det ska också tas fram en designspecifikation (eller kravanalys) på AVDB.

METOD
WESTINGHOUSE ATOMS
Att erbjuda mig ett exjobb (74Kr/t). De håller också med dator, programvara, kontor och kontorsmaterial.

MIN METOD
Vi kommer att göra viss verksamhetsanalys för att förstå hur AVDB är tänkt att fungera. Samt genom att undersöka hur interfacen i de moduler som finns i Pam ser ut, visa hur AVDB ska kunna kommunicera med dessa moduler. Vi kommer ev. också att ställa krav i kravspecifikationen på att nya interface för befintliga moduler skapas för att kunna lösa uppgiften med AVDB.

Vi kommer också att försöka säkerställa att delar i Pam som utvecklas senare, kommer att kunna kommunicera med AVDB. Vi kommer att i största mån försöka förutse vad senare moduler kan behöva för information från AVDB. Vidare kommer vi att ställa krav i kravspecifikationen, detta på hur interfacen till moduler som inte finns idag ska se ut. Detta för att AVDB möjligen kommer att byggas ut senare. Vi vill då ha dessa inteface färdigdefinierade så att integrationen med nya moduler ska gå smidigt och snabbt.

Kravspecifikation utformas m h a text och UML. Vi kommer att beskriva funktionella krav med text och användarfall. Även hur interfacen ska se ut ska vi försöka visa med UML.
Designspecifikationen kommer också att skapas med text och UML. Vi kommer att till användarfallen i Kravspecifikationen koppla sekvensdiagram och tillståndsmaskiner. Vidare kommer vi också att skapa klassdiagram för att visa den strukturella vyn. Klassdiagrammen används också för att i sekvensdiagrammen visa ”runtime” uppförandet. Men här kommer vi även att använda någon typ av prototyper för att försöka visa hur det ska se ut.

Ett problem för AVDB är att inte Pam-M finns idag. Detta betyder att viss funktionalitet (datastrukturer) som borde finnas i Pam-M kommer att finnas i AVDB. Det kommer inte heller att kunna finnas någon naturlig kontroll av att man kopplar rätt system till rätt kontroll. Att det blir en massa manuella steg utan riktig kontroll, känns inte helt tillfredsställande när Pam:s uppgift är att verifiera kärnkraftverk.

Vi kommer därför att försöka göra en utvärdering om hur en mer utvecklad AVDB/Pam-M skulle kunna se ut. För att kunna göra detta krävs en mycket mer ingående verksamhetsanalys, då verksamheten blir mycket komplex om man vill ha med Pam-M (den är tillräckligt komplex redan).

Vi kommer att försöka utreda om man ska bygga ut AVDB till Pam-M, eller om man ska använda AVDB som Westinghouse Atom ”vill” ha den men att också skapa en reducerad Pam-M. Dessa moduler kan sedan via interface kommunicera. Det kan också tänkas att man flyttar den funktionalitet (datastrukturer) som Westinghouse Atom lagt i AVDB, tillbaka till Pam-M. Men att man fortfarande kan ha kvar AVDB för att utföra de kontroller som det var tänkt.


MÅL
WESTINGHOUSE ATOMS
Att skapa kravspecifikation och design för ett verktyg som på ett enkelt sätt ska kunna verifiera att beräkningar är gjorda med befintlig plant data. Man vill också kunna visa att resultatet från beräkningar inte ligger utanför uppsatta gränser.

Då det finns många delar i Pam som inte existerar idag, vill Westinghouse Atom ha en så generell kravspecifikation och design som är möjligt för AVDB. Det finns alltså möjligheter att krav kommer att tas bort, läggas till eller flyttas till andra moduler.

MITT MÅL
Att klara av mitt examensarbete till allas belåtenhet genom att försöka visa Westinghouse Atom att min lösning är ett bättre val för dem (tyvärr är det också en ekonomisk fråga). Men också att få en uppfattning om inom vilket område jag senare vill jobba.
Company: Westinghouse Atom AB, kontaktperson: Kjell Bergman
Prel. end date: 2001-08-20
Student: Mikael Larsson mikael.x.larsson@se.westinghouse.com; mln98034@student.mdh.se
tel:021-140493
Place: Westinghouse Atom ABFinnsltten BrnsleportenSE-721 63 VstersBTB rum B109Tele 021 347956
Company supervisor: Rikard Land, rikard.land@se,westinghouse.com, 021-348560
Company supervisor: Kjell Bergman, kjell.bergman@se.westinghouse.com, 021-347089
IDT supervisor: Mikael Sandberg
mikael.sandberg@mdh.se
Examinator: Ivica Crnkovic
Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31