Bachelor and Master Theses

Title: Implementationsanalys av databaser i inbyggda system
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Mängden information som ska hanteras av inbyggda system har ökat dramatiskt på senare år. Trådlös teknologi gör system mer decentraliserade och Plug 'n Play funktioner ökar utbytet av information mellan enheter. Behovet av att lagra information lokalt på små, resurssnåla inbyggda system är stort. Databaser ger just denna struktur, men till en kostnad av ökad resursåtgång.Dagens databaser har utvecklats för att hantera stora datamängder på system med stora resurser (vad gäller minne och exekveringskraft) och bygger ofta på datalagring i en underliggande filstruktur på ett sekundärminne. Resurssnåla inbyggda system har inget sekundärminne (i form av hårddisk eller liknande) och ytterst lite primärminne. Datalagring kan ske i FLASH minne eller E2PROM (med eller utan ett enkelt filsystem).Syftet med projektet är att kartlägga hur databaser kan implementeras i resurssnåla inbyggda system, samt vilka avvägningar som finns att göra. Exempel på frågeställningar att besvara är:- Vilka olika gränssnitt finns för en användare av en databas?- Är olika gränssnitt lämpade i olika situationer?- Påverkas prestanda för olika operationer av olika internaprogramstrukturer i olika användningsfall? (t.ex. skapa databasen en gång för alla - därefter bara utläsning, förändra innehållet i databasen hela tiden, arbete bara med små datamängder)- Finns det lösningar som lämpar sig bättre för lagring i FLASH minne?(t.ex. accessas databasen i stora block åt gången, inte byte för byte)- Finns det lösningar som lämpar sig bättre när man bara skapar en dynamisk databas i RAM?- Finns det strukturer som kan ge garanterade svarstider, dvs.realtidsgarantier?- Hur påverkas strukturen av ett krav att flera processer/trådar måste arbeta mot databasen samtidigt? Under arbetets gång kommer provimplementationer att göras.Förväntade resultat:En väl underbyggd rapport som kartlagt vilka olika möjligheter som finns att implementera databaser i resurssnåla inbyggda system, givet vissa förutsättningar / krav på funktion, prestanda och resursåtgång.
Company: Embedded Artists AB
Prel. end date: 2002-08-20
Presentation date: 2003-04-13
Student: Tony Bertilsson tbn99001@student.mdh.se
tel:070-3988414
Company supervisor: Anders Rosvall, anders.rosvall@embeddedartists.com, 0702101397
IDT supervisor: Dag Nystrm
dag.nystrom@mdh.se, +46-21-107042
Examinator: Ivica Crnkovic
Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31