Bachelor and Master Theses

Title: Implementation av en OPC server för historiska data
Subject:
Level: Advanced
Description: Beskrivning:
Network Manager är ett SCADA/EMS/DMS system för styrning och övervakning av kraftnät tillverkat av ABB Power Technologies. Network Manager används av elverk och kraftbolag över hela världen.
Network Manager innehåller en funktion för lagring och åtkomst av historiska data kallad Utility Data Warehouse (UDW). UDW har idag ett speciellt API som klienter använder för data åtkomst. För denna typ av funktion finns också standardiserade APIer; OPC HDA och HDAIS. OPC HDA är ett Microsoft COM baserat API som används mycket i Windows system. HDAIS är en CORBA standard som är baserad på OPC HDA, målet är att enkelt kunna åstadkomma en brygga mellan OPC HDA och HDAIS baserade system.
Examensarbetet går ut på att implementera en OPC HDA brygga till en befintlig HDAIS server för UDW. HDAIS och OPC HDA är stora standarder varför endast en delmängd ska implementeras. Följande delmängder av APIet är listade i prioritetsordning
• Connection och synkron läsning
• synkron skrivning och modifiering av värden
• browse funktionerna för Node, Item och Aggregate
• browse av schema, Type och Property.
• läsning av attribut
• annotering
• uppspelning
Implementationen ska också hänsyn tas till prestanda i form svarstider, data överföringskapacitet och skalbarhet.
Krav på sökande är att de ska ha gått eller går kurser i CORBA och kompilator teknik. De ska också ha gott handlag med datorer och tycka om programmering.
Arbetet är tänkt för två personer och planerat att pågå under 20 veckor. Arbetet är tänkt att bedrivas i följande steg
• instudering av OPC HDA och HDAIS standarderna.
• instudering av informationsmodell och API för UDW.
• mappa UDW informationsmodell och API mot OPC HDA via HDAIS.
• göra en design skiss för implementationen.
• genomföra implementationen av API delmängderna enlig prioritetslistan ovan. Första punkten ska ingå i implementationen.
• genomföra prestanda och kapacitetsmätningar av implementationen.
• rapportskrivining.
• presentation av resultatet.

Company: ABB
Prel. end date: 2006-04-05
Presentation date: 2006-04-05
IDT supervisor: Daniel Flemström
daniel.flemstrom@mdh.se, +46-21-151760
Examinator: Ivica Crnkovic
Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0478.pdf

274386

2006-09-19, 10:54


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31