Bachelor and Master Theses

Title: IEC61850, i praktiken
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: IEC 61850 är en ny global protokollstandard för kommunikation i energibranschen. Sveriges elnät övervakas och kontrolleras av olika skyddsutrustningar i ställverken, detta för att kunna hantera fel på ledningar, skydda utrustning som transformatorer etc. samt fördela strömmen alternativa vägar. I ställverken finns även störningsregistrerande utrustning som registrerar eventuella störningar.

Historiskt sett har olika tillverkare av störningsregistrerande utrustningar tagit fram egna kommunikationsprotokoll för användning i sina produkter vilket har fått till följd att det idag existerar en mängd olika protokoll för kommunikation inom branschen. Detta är något som i sin tur har medfört att det hittills har varit problematiskt att integrera utrustningar från olika tillverkare, detta då olika former av protokollkonverterare och liknade krävts.

Powel Energy Management AB har idag ett egenutvecklat insamlingssystem för störningsanalys, kallat STINA. Stina är idag det dominerade verktyget för störningsanalys på den nordiska energimarknaden och används bl.a. av SVK, Vattenfall, Fortrum, EON med flera. För att STINA skall kunna kommunicera och hämta störningsdata från olika tillverkares typer av reläskydd samt störningsregistrerande utrustning, så krävs det idag i princip en adapter (protokolltolk i form av en COM-dll) för varje tillverkares typ av utrustning. Detta har fört med sig att Powel idag har ett 40-tal olika adaptrar för kommunikation mellan STINA och de olika utrustningarna. Tillvägagångssättet för att idag t.ex. hämta störningsdata från ett Siemens reläskydd skiljer sig från tillvägagångssättet för att hämta hem störningsdata från ett av ABBs reläskydd. Senaste utvecklingen är dock att olika tillverkare, bl.a. ABB, Siemens, Areva med flera, har börjat bygga in stöd för den nya IEC standarden 61850 i sina skydds/störningsregistrerande utrustningar.

Målet med detta examensarbete är att ta fram en prototyp till en generell adapter för IEC 61850-kommunikation mellan STINA och störningsregistrerande utrustning som stöder detta protokoll. Samma adapter ska i princip kunna användas för kommunikation med ABBs, Siemens, Vamps, Arevas eller andra tillverkares utrustningar. Adaptern skall sedan packa informationen som den tagit hem och lägga in den i STINAs databas, på liknande sätt som övriga adaptrar i STINA. På detta sätt skulle på sikt antalet nödvändiga adaptrar i STINA minska, allt eftersom de olika energibolagen byter ut sina störningsregistrerande utrustningar till nyare varianter. I arbetet ingår det även att beskriva protokollet, visa var de olika lagren hör hemma i OSI-modellen, samt jämföra IEC 61850 mot traditionella protokoll som används inom energibranschen.

Hittills har man endast arbetat med IEC 61850 på stationsnivå, och protokollet används ännu inte för kommunikation mellan stationer och driftcentraler. Arbetet med IEC 61850 prototypen för STINA är det första i sitt slag, då den tar IEC 61850 protokollet ut från stationerna och till ett befintligt störningsinsamlingssystem.

Company: Powel Energy Management AB
Prel. end date: 2007-04-05
Presentation date: 2007-04-05
Student: Roland Hamrn rhn02003@student.mdh.se
IDT supervisor: Jan Gustafsson
jan.gustafsson@mdh.se, +46-21-101462

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0604.pdf

2743973

2007-03-22, 08:49


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24