Bachelor and Master Theses

Title: Modernisering av Javabaserade webbapplikationer
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Bakgrund
Viaduct AB i Eskilstuna arbetar med molntjänster. Molntjänsterna kan delas in i två huvudspår, en tjänst för att administrera dokumentflöden i kund-leverantörsrelationer baserat på EDI och diverse standards – Edionet, en tjänst för att administrera sina webplatser och sin kundkommunikation via webben – Readyonet. Dessa molntjänster utvecklades ursprungligen för ca 10 år sedan. Även om modernisering av systemen bakom tjänsterna efter hand skett så ser vi idag behovet att se över den tekniska plattformen för hur systemen ska vidare utvecklas och förvaltas.

Uppgift
För att begränsa omfattningen i detta arbete så ska endast miljön för Edionet beaktas. Studera befintlig utvecklingsmiljö och teknisk plattform. Beskriv befintlig plattform, använda verktyg, miljöer och programspråk.
Genomför en analys av vilka förändringsbehov som finns i vår tekniska plattform för att effektivt kunna möta framtida krav. Vilka ramverk, metoder, verktyg, programspråk, etc kan rekommenderas för en framtida teknisk plattform. Analysen och rekommendationerna av förändringar i verktyg, metoder och ramverk som ges i rapporten ska begränsas till att endast beakta gränssnitts-delen, se ramar och grundförutsättningar enligt nedan.
Vi vet att byte av verktyg för gränssnitt också kommer att kräva byte av applikationsserver, exempelvis till Glassfish, se ramar och grundförutsättningar.
I analysen, studera ramverk PrimeFaces jämte ett annat, eget valt, ramverk. Gör en jämförande studie av dessa, vilka är skillnaderna, vilka är fördelarna med respektive ramverk, hur spridd är användningen, etc ?
Kan rekommendation av ramverk göras? I så fall vilket och varför?
Gör en faktisk installation av PrimeFaces. Viaduct väljer ut lämplig applikationsdel i Edionet som sedan implementeras i PrimeFaces. Analysera de fördelar man når i utvecklingen i nya tekniska plattformen jämfört med utvecklingen i den tidigare miljön. Dokumentera gjorda erfarenheter. Vilka möjligheter ger den nya tekniska miljön? Vilken insats krävs?
Slutligen, gör en plan för hur en migrering av befintlig gränssnittsmiljö till PrimeFaces skulle kunna göras: vad behöver göras, vilken tidsåtgång bör man räkna med, vilka risker eller osäkerhetsaspekter kan identifieras.
Eventuell utökning:
Kan delar av analysen appliceras också på Readyonet-systemen?
Beskriv hur den nya tekniska miljön ger utrymme för enklare kundanpassningar?

Ramar och grundförutsättningar
Edionet är skriven med ”gammal” Java-teknik, all programmering har gjorts med hjälp av de bibliotek/API:er som täcks av JavaEE 1.3.
Affärslogiken består av JavaEE Session-beans. Denna del av koden vill vi ändra så lite som möjligt, speciellt då de delar som faktiskt gör något med datat. Kod som endast används för att driva gränssnittet är mindre kritiska för ändring.
Användargränssnittet är skrivet i JSP och JavaScript.
Databasen som används är en IBM DB2 LUW 9.X och vi vill att den skall behållas som den är i möjligaste mån.
Viaduct har själva spanat lite på vilken teknik vi tror skulle vara lämplig för ny plattform. Vi har då identifierat:
JAVA EE 7
För användargränssnittet: PrimeFaces som bygger på Java Server Faces 2.2 Som applikationsserver: Glassfish
Vi önskar att detta teknikspår utvärderas och ställs mot annat ”bästa möjliga” alternativ. (POC)
Company: Viaduct AB, kontaktperson: Anders Lindberg (Pontus Lindén)
Prel. end date: 2014-10-23
Presentation date: 2014-06-12
Student: Tom Hansen thn11002@student.mdh.se
IDT supervisor: Caroline Uppsäll
caroline.uppsall@mdh.se, 0704616110
Examinator: Jan Carlson
Jan Carlson
jan.carlson@mdh.se, +46-21-151722

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR1662.pdf

1269126

2014-10-23, 15:22


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31