Bachelor and Master Theses

Title: Tool for Risk Evaluation
Subject:
Level: Basic
Description: Bakgrund och motiv:
Nextjet är ett flygbolag som startade 2001 och är idag ett av Sveriges största flygbolag som fokuserar sig på regionalflyg. Utöver linjetrafik bedrivs även charterflyg. Målet är att erbjuda en konkurrenskraftig tjänst med fokus på säkerhet.
Som en del av flygbranschen exponeras bolaget för olika typer av risker kontinuerligt. Samtliga risker kan inte förutsägas eller bli eliminerade. På grund av detta krävs en rationell process som underlag för besluttagandet. Dessa beslut bygger på en övervägning mellan sannolikheten och allvarlighetsgraden på att ta risken. Denna process kallas för riskhantering.
En process som är en integrerad komponent av säkerhetshanteringen. Bedömningen av dessa risker innehåller en logisk process av objektiva analyser.
Syfte och problemformulering:
Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett effektivt verktyg i vilket Nextjets Safety Investigators kan analysera olika risker bolaget utsätts för. Detta är en del av bolagets SMS Safety Management System. Nextjet använder sig av ett rapporteringssystem där olika typer av rapporter registreras. Det inkluderar bland annat Company Report och ASR (Aviation Safety Report) som kan resultera i att en säkerhetsutredning initieras vars mål är att komma fram till nivån på den risken som ska analyseras som i sin tur styr eventuella åtgärder som sätts in.
Det är här huvudproblemet tar sin form då det i dagsläget anser man sakna en mer effektiv och användarvänlig verktyg som kan hjälpa utredarna att på ett enkelt sätt kunna bedöma risken. Att det är lätt och fastna i processen för hur man ska närma sig riskhanteringen.
I och med detta formuleras nya delproblem
- Vilken eller vilka metoder är fördelaktiga eller är mest lämpade för Nextjet vid analys av risker? Fördelar & Nackdelar?
- Kan man anpassa olika variabler med hänsyn till Nextjets bolagsstorlek och på så sätt underlätta processen?
- Applicerbart? Till exempel reaktivt och proaktivt.
- Vilka begränsningar finns det?
Metod:
Kvalitativ datainsamling av sekundära källor. För detta kommer jag att analysera forskningsarbeten, publikationer publicerade studier som berör flygsäkerhet och riskhantering. Vidare vad regelverket[1] ställer för krav och hur stort utrymme man har som flygbolag när man anpassar ett verktyg vid riskbedömningar. Primära datakällor kommer att användas och tillhandahållas av Nextjets då jag har tillgång till deras informationsdatabas således kommer kunskap inhämtas även inom bolaget. Intervju kommer att ske med personer inblandade i riskevalueringar och på så sätt få mer insikt i deras problematik. Objektiv analys vid riskhantering eftersträvas ty en subjektiv metod kan resultera i ren säkerhetsfara. Dock vill jag påpeka objektivitet vid själva analysen. Inhämta kunskap och få input av olika risker är tvärtemot positivt ifall det även innefattar subjektivitet och på så sätt få in det emancipatoriska tänket.
Förväntat resultat:
Jag avser att kunna ta fram ett verktyg för säkerhetsutredningar som är anpassad för flygbolaget Nextjet. Inom detta ska en säkerhetsutredare kunna på ett överskådligt sätt sätta sig in i riskbedömningar och läsa ut vilken typ av åtgärd som ska sättas in för att eliminera faran. Praktiskt kommer detta spara x antal arbetstimmar för de anställda inom Nextjet och som är involverade i utredningar samt underlätta analysen. Teoretiskt kommer man få insikt i flygsäkerheten med betoning på riskevalueringar. Det är även i min mening användarbart även inom andra verksamhetsområden då risker är något som finns överallt.
Under arbetets gång kommer jag således studera hela förloppet från att en rapport registreras till att åtgärd och uppföljning på nämnda åtgärd har skett. För detta kommer en strukturerad mall att tas fram och i samråd med min handledare på Nextjet föra en dialog på hur ett sådant kan se ut vad gäller gränssnittet och användarvänligheten som önskades. Olika metoder och riskmodelleringar kommer att jämföras. Väga dess fördelar & nackdelar samt implementera den som är mest lämpad för Nextjet. Inom detta kommer även data analyseras som tillhör flygbolaget och på så sätt bidra till resultatet.
Company: Nextjet, kontaktperson: Per K Nilsson
Start date: 2016-03-25
Prel. end date: 2017-02-02
Presentation date: 2016-06-03
Student: Reben Amin ran15013@student.mdh.se
IDT supervisor: Tommy Nygren
tommy.nygren@mdh.se
Examinator: Kristina Lundqvist
Kristina Lundqvist
kristina.lundqvist@mdh.se, +46 (0)21 101428

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR1941.pdf

1226151

2017-02-02, 09:45


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31