Evaluation Form   [Objektorienterad programmerin med C++, CD5250, vt02/lp3]


*Evaluation summary

1
För att få börja kurser krävs att man uppfyller förkunskapskraven. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? Kommentarer om överlapp/glapp med förkunskapskurser.
Comment:

2
Kurslitteraturen:
Comment:
3
Hur mycket tid, förutom den schemalagda, har du lagt ner på kursen?
(...timmar/vecka)

4
Hur anser du information och instruktioner har varit i t ex kursPM, labbPM, webbsidor, projekt- och laborationsanvisningar etc? Exemplifiera det du tycker ha varit bra och mindre bra.

5
Vilka delar i kursen (t ex föreläsningar, laborationer, projekt, övningar, inlämningsuppgifter) anser du ha varit viktiga eller mindre viktiga för din inlärning?


6
Hur har labb-utrustningen fungerat?
(Kommentarer t ex på vad som fungerat dåligt/bra).
Comment:

7
Hur fungerade handledningen i din labb-/projektgrupp?
(Labbassistents namn).
Comment:

8
Hur bedömer du kursen som helhet?
Comment:
9
Hur kan kursen förbättras?

10
Hur bedömer du läraren?
11
Övriga komentarer och råd till läraren.

Copyright © Damir Isovic