CD5250 - Objektorienterad programutveckling med C++, 5 poäng, period 4, 2001

Size-klassen

intro

På föreläsningarna har vi gått igenom olika konstruktioner i C++ såsom klasser, olika konstruktorer, operatoröverlagring, friend-funktioner m.m. och vi har ofta haft klassen Size som exempel. Nedan finner ni en sammanställning med många av dessa lösa exempel och som sammanlagt bildar en ganska kompetent Size-klass.

Klassen och även en demonstration av klassen finns att ladda ned här:

 • Size.h
 • Size.cpp
 • main.cpp
 • A. Size.h

  #ifndef SIZE_H
  #define SIZE_H
  
  #include <iostream>
  
  class Size
  {
  public:
  	// konstruktor som initierar objektet med koordinater
  	// som skickas via parametrar
  	Size(int width, int height);
  
  	// defaultkonstruktor
  	// initierar objektet till att vara av storlek (0,0)
  	Size();
  
  	// tilldelningskonstruktor
  	// kopiera innehållet från s till this
  	Size(Size const & s);
  
  	// dessa funktioner är så korta att det passar att
  	// även DEFINIERA metoderna här i H-filen
  	void SetWidth(int width) { m_height = width; }
  	void SetHeight(int height) { m_height = height; }
  	int GetWidth() { return m_width; }
  	int GetHeight() { return m_height; }
  	// returnera arean som objektet spänner upp
  	int Area() { return m_width*m_height; }
  
  	// jämför två Size-objekt
  	// metoden är const eftersom inte "this" ändras
  	// parametern "s" är const eftersom den inte ändras
  	bool operator==(Size const & s) const;
  	// jämför för olikhet
  	bool operator!=(Size const & s) const;
  
  	// kopiera innehållet från "s" till "this"
  	// denna operatoröverlagring är egentligen onödig eftersom
  	// standardbeteendet är detsamma som det vi inför här, dvs
  	// kopiering av varje enskilt element.
  	Size & operator=(Size const & s);
  
  	// -----------
  	// + operatorn har vi hoppat över eftersom det inte finns
  	// något uppenbart beteende för en addition av två Size.
  	// -----------
  	
  	// däremot kan vi implementera *= operatorn, som vi definierar
  	// som en skalning av storleken. Argumentet till operatorn
  	// är en float som bestämmer skalningsfaktorn.
  	Size & operator*=(float scale);
  
  	// operatorn för skalningsmultiplikation "*" är enkel att
  	// införa nu när "*=" redan finns färdig
  	// Observera! hela det temporära objektet returneras, inte
  	// bara en referens!
  	// metoden är const eftersom objektet inte skall ändras vid
  	// multiplikationen. endast det temporära objektet som returneras
  	// kommer att modifieras i metoden
  	Size operator*(float scale) const;
  
  	// för att vi även skall kunna skala Size-objekt på följande format
  	// "0.5 * size" måste vi göra en friendfunktion som tar två parametrar
  	// Observera! vi returnerar ett helt objekt eftersom uttrycket skall
  	// ge ett nytt Size-objekt
  	friend Size operator*(float scale, Size const & size);
  
  	// denna operator utökar funktionaliteten för ostream-objekt (t.ex. cout)
  	// därigenom skall vi kunna skriva ut Size-objekt med "cout << size"
  	// Observera! vi returnerar en referens till det objekt vi får in som
  	// första parameter. Detta för att vi vill kunna länka ihop uttryck som
  	// t.ex "cout << "Storlek1: " << size1 << " Storlek2: " << size2;"
  	// Observera även! vi använder inte "using namespace std;" pga bugg
  	// i Microsofts kompilator. Vi använder istället "std::"
  	friend std::ostream & operator<<(std::ostream & o, Size const & size);
  
  protected:
  	// datamedlemmar bredd och höjd
  	int m_width;
  	int m_height;
  };
  
  #endif // SIZE_H
  
  Exempel 1.Size.cpp

  B. Size.cpp

  #include "Size.h"
  
  // konstruktor som initierar objektet med koordinater
  // som skickas via parametrar
  Size::Size(int width, int height)
  {
  	m_width = width;
  	m_height = height;
  }
  
  // defaultkonstruktor
  // initierar objektet till att vara av storlek (0,0)
  Size::Size()
  {
  	m_width = m_height = 0;
  }
  
  // tilldelningskonstruktor
  // kopiera innehållet från s till this
  Size::Size(Size const & s)
  {
  	// vi använder oss av tilldelningsoperatorn som finns
  	// deklarerad längre ned i klassen
  	*this = s;
  }
  
  // jämför två Size-objekt
  // metoden är const eftersom inte "this" ändras
  // parametern "s" är const eftersom den inte ändras
  bool Size::operator==(Size const & s) const
  {
  	// jämför höjd och bredd
  	if (m_width == s.m_width && m_height == s.m_height)
  		return true;
  	else
  		return false;
  }
  
  // jämför för olikhet
  bool Size::operator!=(Size const & s) const
  {
  	// vi anropar "=="-operatorn och returnerar tvärt emot
  	if (*this == s)
  		return false;
  	else
  		return true;
  }
  
  // kopiera innehållet från "s" till "this"
  // denna operatoröverlagring är egentligen onödig eftersom
  // standardbeteendet är detsamma som det vi inför här, dvs
  // kopiering av varje enskilt element.
  // standardbeteende är att metoden returnerar sig själv
  Size & Size::operator=(Size const & s)
  {
  	m_width = s.m_width;
  	m_height = s.m_height;
  	return *this;
  }
  
  // -----------
  // + operatorn har vi hoppat över eftersom det inte finns
  // något uppenbart beteende för en addition av två Size.
  // -----------
  
  // däremot kan vi implementera *= operatorn, som vi definierar
  // som en skalning av storleken. Argumentet till operatorn
  // är en float som bestämmer skalningsfaktorn.
  Size & Size::operator*=(float scale)
  {
  	m_width *= scale;
  	m_height *= scale;
  	return *this;
  }
  
  // operatorn för skalningsmultiplikation "*" är enkel att
  // införa nu när "*=" redan finns färdig
  // Observera! hela det temporära objektet returneras, inte
  // bara en referens!
  Size Size::operator*(float scale) const
  {
  	// kopiera innehållet i this genom dess tilldelningsKONSTRUKTOR
  	Size temp = *this;
  
  	// här använder vi den redan definierade "*=" operatorn för size
  	temp *= scale;
  	return temp;
  }
  
  // för att vi även skall kunna skala Size-objekt på följande format
  // "0.5 * size" måste vi göra en friendfunktion som tar två parametrar
  // Observera! vi returnerar ett helt objekt eftersom uttrycket skall
  // ge ett nytt Size-objekt
  // OBS! i definitionen är inte friend-uttrycket med!
  Size operator*(float scale, Size const & size)
  {
  	// kopiera "size" eftersom "size" inte skall ändras
  	Size temp = size;
  	temp.m_width *= scale;
  	temp.m_height *= scale;
  
  	// returnera det skalade objektet
  	return temp;
  }
  
  /*
  // nedan följer en alternativ metod för att definiera "*"-operatorn
  // vilken är att föredra framför den andra eftersom den både blir
  // kortare och det blir mindre ställen i koden där medlemsvariablerna
  // hanteras
  Size Size::operator*(float scale, Size const & size)
  {
  	return size * scale;
  }
  */
  
  // denna operator utökar funktionaliteten för ostream-objekt (t.ex. cout)
  // därigenom skall vi kunna skriva ut Size-objekt med "cout << size"
  // Observera! vi returnerar en referens till det objekt vi får in som
  // första parameter. Detta för att vi vill kunna länka ihop uttryck som
  // t.ex "cout << "Storlek1: " << size1 << " Storlek2: " << size2;"
  // Observera även! vi använder inte "using namespace std;" pga bugg
  // i Microsofts kompilator. Vi använder istället "std::"
  std::ostream & operator<<(std::ostream & o, Size const & size)
  {
  	o << "(" << size.m_width << "," << size.m_height << ")";
  	return o;
  }
  
  Exempel 2.Size.cpp
  CD5250
  Nyheter
  Kursinformation
  Föreläsningar
  Labbar
  Projektuppgift
  Redovisningar
  STL-intro
  Size-klassen
  Visual C++
  Kursplan
  Schema
  Aktuellt
  Projektuppgift
  Föreläsning 7
  Laboration 6
  Underrubriker
  Size.h
  Size.cpp
  Ansvarig lärare: Martin Skogevall - martin.skogevall@mdh.se
  Senast uppdaterad: Wed May 16 21:18:16 GMT+02:00 2001