Kursanalys

Software Engineering, 10p                                                Ivica Crnkovic, 2000-01-15

Kursinformation

1

Ansvarig lärare  

Ivica Crnkovic

2

Övriga lärare/labassar

 Jan Carlson, Nerina Bermudo, Frank Lüders, Andreas Sjögren

3

period,  utsträckning, dag eller kvällstid   

Period 3, och 4, halvfart

4

Vilka klasser kom studenterna ifrån  

Datalogi 3:de år

5

Kurslitteratur  

Software Engineering, Theory and Practice, Shari Lawrence Pleeger,
Software Engineering, Ian Sommerville

6

Antal föreläsningar
Antal timmar per tillfälle  

16 x 32

7

Antal övningar
Antal studenter per övning  

8x2
49

 

Anatal laborationer
Antal och storlek av labbgrupper

 

8

Vilken utrustning/programvara har använts 

Windows NT, Java Forte, Java Creator, Rational Rose, CVS

9

Kursens websida (med OH, övningar, tentor, etc. )   

http://www.idt.mdh.se/kurser/cd5360/00/index.htm

10

Web-länk till  kursutvärdering

http://www.idt.mdh.se/kurser/cd5360/01/projects/evaluator/html/summaries/cd5360Summary.html

Genomströmning

1

Antal registrerade studenter 

49

2

Antal som skrev tentamen vid första tillfället

48

3

Antal godkända på tentamen samt  

första tenta 33, andra tenta totalt 47 (95%)

4

betyg

5 -2, 4-25, 3-22 (små ändringarna kan förekomma)

5

Antal godkända på laborationer vid kursens slut   

48

6

Antal godkända på projekt/presentationer/etc.   

48

7

Förväntat antal godkända på laborationer

48

8

Beräkna "aktivitetsgrad" (2/1)
genomströmning (3/1)
beräknad genomströmning på laborationer (6/1)
förstagångs-genomströmning (3/2)  

ktivitetsgrad = 100%
genomströmning = 97%
genomströmning på projek=97%
förstagångs-genomströmning=97%

9

Dina åsikter om utfallet  

Bra genomströmningar. Projektarbete hjälpte dem som inte klarade tentan första gången

Föreläsningar

1. Speciell pedagogik på föreläsningarna

Standard föreläsningar och laborationer, Externa gäster, projektarbete var mycket uppskattad.

2. Studenternas åsikter om föreläsningarna   

Se kursutvärderingen

3. Dina åsikter   

Bra utvärderingar. Projektarbetet var mycket uppskattad. Det finns utrymme att förbättra föreläsningar och laborationerna.

4. Studenternas åsikter om övningarna

Se  kursutvärderingen

5. Dina åsikter

  De var OK, men inte i takt med föreläsningarna. Tanken var att studenerna kommer att läsa mer på det här sättet, men det tycke inte det. I alla fall det var en förbättring från föra året.

Laborationer

1. Uppskattning/beräkning av studenternas arbete

Laborationerna var lätta, men var extra del till kursen, som en del av studenterna uppfattade fel.

2. Studenternas kommentarer

Se  kursutvärderingen

3. Labassarnas kommentarer

Man borde införa strängare regler att man inte kan skicka sina lösningar mer än tre gånger

4. Studenternas synpunkter - sammanfattning

Se  kursutvärderingen

5. Sammanfattning

Laborationerna var OK, lite strängare regler och bättre förankring kan införas.

Övriga moment

1. Beskrivning av momenten

Stort tyngt på projekt och grupparbete. 8-10 studenter jobbade tillsammans. De hade projektuppföljning en gång per vecka.

2. Studenternas kommentarer
3. Sammanfattning

Kursen genomfördes något bättre än förra året. Föreläsningarna var ungäfer på samma nivå, lite mer fokuserat på speciella moment. Projektarbete fungerade bra. Gruppindelning (en blandning mellan dem bättre och något sämre) var mycket lyckad. Användning av Java fungerade mycket bättre än användning av VisualBasic. Configuration Management verktyget  (CVS) fungerade ganska bra, mycket bättre än föra året, men den delen kan förbättras. Projekthandledning fungerade bra och mycket bra. Projektuppgifterna var någorlunda ojämna (beroende av olika uppgifter och olika kunder). Deltagande av externa kunder var i stort sätt bra, ev. en tydligare krav på kunderna kan definieras och kunderna bör förberedas före projektens start.

Övrigt om kursen

Åtgärdsplan

1. Åtgärder som finns angivna på föregående kursanalys

2. Vilka av dessa är åtgärdade och hur

 

3. Vad som fungerat bra på kursen enligt studenterna

    Föreläsningen, projekten, laborationerna, kursen som helhet  - se   kursutvärderingen

4. Vad som fungerat bra på kursen enligt dig

    Föreläsningen, projekten, laborationerna, kursen som helhet 

5. Vilka var de största bristerna/missarna enligt studenterna

Flera studenter uppfattade att bara laborationerna  förbereder för tentan. Att föreläsningarna spelar en viktig roll borde man förankra. Det var mycket jobb under andra perioden. 

6. Vilka var de största bristerna/missarna enligt dig

Ojämna projektkrav, användning av vissa verktyg ibland fungerande inte bra (CVS). Vissa föreläsningarna var trokiga. Den första perioden var för lätt, den andra mycket svårare.

7. Åtgärdslista för nästa kurstillfälle

 

Moment

Åtgärd

1

Verktyg

Installera verktygen i god tid och provköra dem

2

Föreläsningar

Införa hemlexor med bonuspoäng. 

3

Övningarna följde inte föreläsningarna

Se till att alla extra moment i övningarna blir bra förankrade

4

Projekt

Inför nya moment i projekt (samarbete mellan projekten, olika modeller, etc. återstå att diskutera detta)